UIMLA PLATFORMA

POGLAVLJE 1 : OPĆA PRAVILA

Pod poglavlje 1 : Prava i ovlasti Internacionalnih planinskih vodiča

ČLANAK 1 :

1) Pristup profesiji Internacionalni planinski vodič (IML) i obavljanje profesije pod okriljem UIMLA podliježe pravilima koja su prezentirana u nastavku ovog Standarda.

2) Profesija IML može se obavljati kao primarna ili kao sekundarna profesija, s punim ili djelomičnim vremenom, ili sezonski.

ČLANAK 2 :

1) IML je kvalificiran da vodi, poučava i trenira klijenta, koji ga plaća ili drugačije, u sva područja u svim sezonama, uključujući teren pokriven snijegom, osim na ledenjake i tamo gdje se zahtijevaju tehnike penjanja s užetom / alpinizam za napredovanje. Ledenjaci se mogu prelaziti tamo gdje formiraju dio nacionalno / internacionalno prihvaćene i označene hodačke rute i gdje upotreba pojasa i užeta nije potrebna za napredovanje.

2) Svi oblici skijanja nisu dozvoljeni. Krpljarenje je dozvoljeno.

ČLANAK 3 :

1) Kvalificirani IML mora raditi na osnovu zakonodavnih, uredbenih ili administrativnih pravila u zemlji gdje stanuje i/ili zemlji gdje radi.

2) Kandidat IML je osoba koja prolazi kroz proces treninga i ocjenjivanja, ali još nije kvalificiran.

3) Kandidat IML može raditi na osnovu zakonodavnih, uredbenih ili administrativnih pravila u zemlji gdje stanuje i/ili zemlji gdje se trenira ili radi.

4) Kandidat IML mora raditi pod nadzorom kvalificiranog IML.

Pod poglavlje 2 : Ovlaštenja za rad
ČLANAK 4 :

1) Upotreba naziva Internacionalni planinski vodič i nošenje UIMLA značke je predmet ovlaštenja. Navedeno ovlaštenje izdaje nacionalna asocijacija, odobrava UIMLA, i gdje je potrebno odgovarajući nacionalni državni autoritet.

2) Administrativno ovlaštenje za rad potvrđuje tehničke i profesionalne sposobnosti IML.

ČLANAK 5 :

1) Tehnička i profesionalna sposobnost se potvrđuje obavljanjem treninga, konsolidacije i ocjenjivanja koje odgovara ovom Standardu.

2) Da bi produžio ovlaštenje za rad IML mora odraditi program kontinuiranog profesionalnog razvoja koji definira nacionalna asocijacija ili lokalni pravni autoritet, a odobrava UIMLA. Minimalni zahtjevi su opisani u UIMLA politici kontinuiranog profesionalnog razvoja.

3) Zahtjevi na sposobnost i kompetencije testiraju se u skladu s pravilima koja definira UIMLA ili nacionalna asocijacija i/ili odgovarajući nacionalni državni autoritet.

ČLANAK 6 :

1) Ovlaštenje za rad spomenuto u Članku 4 dokazuje se u obliku profesionalne kartice koja važi za cijelu godinu, a sadržava:

ime i adresu nacionalne asocijacije;
puno ime IML;
članski broj IML u nacionalnoj asocijaciji;
potpis IML;
osobnu fotografiju IML (kao u putovnici);
ukoliko je potrebno ograničenja definirana u UIMLA Standardu;
godišnju UIMLA naljepnicu.
2) Profesionalna kartica se dodjeljuje s obzirom na pravila definirana u Članku 5.

3) Upotreba kartice i UIMLA značke se može uskratiti, permanentno ili privremeno, pod uvjetima koje definira UIMLA, implementiranim od strane nacionalne asocijacije, podložno je lokalnim pravnim propisima.

Pod poglavlje 3 : Dodatni uvjeti
ČLANAK 7 :

Prakticiranje aktivnosti prikazanih u Članku 2 zahtijeva od profesionalca obavezu ugovaranja osiguranja od odgovornosti koje pokriva profesionalni rad u svim oblicima i pod uvjetima definiranim od strane nacionalne asocijacije.

ČLANAK 8 :

Ovlaštenje za slobodan rad unutar zemalja članica smatra se važećim od strane nacionalnih asocijacija, podložno je lokalnim zakonima, pravilima, lokalnim običajima i praksi.

POGLAVLJE 2 : UVJETI KOJI SE ODNOSE NA STANDARD ZA PROFESIONALNI TRENING I OCJENJIVANJE

Pod poglavlje 1 : Općenito
ČLANAK 9 :

1) Trening treba biti odgovarajući za sklonosti, sposobnosti i kompetencije koje netko može očekivati od takvog profesionalca u tehničkim i predavačkim područjima, te sigurnosti u planinama.

2) Minimalni nivo profesionalnog treninga definiran je ovim Standardom kako je izloženo u dodatku „Specifikacije kompetencija, znanja, vještina i sposobnosti Internacionalnog planinskog vodiča“.

Pod poglavlje 2 : Ulazni zahtjevi na profesiju IML
ČLANAK 10 :

Pristup treningu zahtijeva slijedeće:

1) Minimalna dob, kako je definira nacionalna asocijacija, podložna je nacionalnom zakonu.

2) Fizička sposobnost za obavljanje profesije, kako je definira nacionalna asocijacija ili lokalni pravni autoritet, a koja može imati oblik medicinske potvrde ili osobne izjave o sposobnosti.

3) Zahtjevi na postojeće kvalifikacije, tehničke sposobnosti i planinarsko iskustvo, kako definira nacionalna asocijacija ili lokalni pravni autoritet.

Pod poglavlje 3 : Specifikacija profesije IML

ČLANAK 11 :

1) Titula Internacionalni planinski vodič ukazuje na završetak programa strukturiranog profesionalnog treninga, konsolidacije i ocjenjivanja.

2) Konsolidacijski period treba definirati nacionalna asocijacija, ali mora uključiti minimalno 20 dana voditeljskog iskustva u raznim vremenskim uvjetima i planinskim terenima, a odobrava lokalni pravni autoritet. Konsolidacija se može završiti tijekom perioda treninga, ali mora biti neovisna o treningu.

3) Ovaj trening će omogućiti usvajanje znanja, vještina i sposobnosti kako je opisano u dodatku.

4) Trening i ocjenjivanje se kontrolira i mjeri pomoću testova i ispita.

5) Nitko ne može završiti finalno ocjenjivanje bez kompletiranja svih elemenata treninga. Izuzeci se mogu dozvoliti ukoliko je ekvivalentni element treninga prihvatila nacionalna asocijacija ili lokalni pravni autoritet.

ČLANAK 12 :

1) Trening i ocjenjivanje se sastoji od jednog ili više praktičnih tečajeva.

2) Aktivnosti kandidata na treningu i ocjenjivanju moraju se zapisivati u prikladnu upisnu knjigu.

3) Nacionalna asocijacija ili nacionalna pravila odredit će frekvenciju i dužinu treninga i ocjenjivanja (tečajeva) tako da su konzistentni s ovim Standardom.

4) Treneri i ocjenjivači moraju biti prikladno kvalificirani i iskusni IML ili MG. Predavači za specijalne teme ne trebaju biti IML ili MG, na primjer predavači za meteorologiju, fiziologiju i prvu pomoć, uz uvjet da trening i ocjenjivanje vodi IML.

5) Nacionalna asocijacija mora osigurati kvalitetu treninga i ocjenjivanja, te prikladnost trenera, ocjenjivača i predavača za specijalne teme.

6) Član kojeg je odredila nacionalna asocijacija mora biti prisutan tijekom ocjenjivanja.

ČLANAK 13 :

Trening i ocjenjivanje se sastoji od teorije i praktičnog rada. U svakom slučaju prioritet će se dati praktičnom radu.

ČLANAK 14 :

Minimalno trening mora uključivati:

sigurnost na planinskom terenu i kod prelaženja rijeka
navigaciju i orijentaciju
prvu pomoć i spašavanje
vođenje grupe
podučavanje tehničkih vještina i znanja o okolišu
planinski okoliš
anatomiju i fiziologiju
vremenske uvjete
bivakiranje i preživljavanje
fizičku sposobnost i vještine kretanja
pravne i ekonomske aspekte
višednevne aktivnosti (ekspedicije)
snijegom pokriveni teren
Prepoznato je da u nekim zemljama rad na terenu pokrivenom snijegom nije praktičan, te nije dio lokalnih običaja i načina rada. U tim slučajevima trening i ocjenjivanje moraju uključiti rad na terenu pokrivenom snijegom kao izvanrednu situaciju gdje se ne sezonski snijeg ili zaostale snježne nakupine mogu pojaviti (uključujući lavine, bivak i način putovanja). Kartica mora biti jasno označena da pokaže ovo ograničenje (npr. NO SNOW). Ovaj odlomak se ne primjenjuje u Europi.

ČLANAK 15 :

1) Svaka tema navedena u Članku 14 treba biti ispitana zasebno ili kao dio kontinuiranog ocjenjivanja.

2) Bitno je da kandidat prođe ocjenjivanje u točkama navedenim u Članku 14. Neuspjeh na ocjenjivanju eliminirat će kandidate da se kvalificiraju za IML.

ČLANAK 16 :

Kompletan trening i ocjenjivanje moraju se odraditi u periodu od 5 godina. U izuzetnim slučajevima, kao što su bolest, trudnoća ili porodiljski dopust, nacionalna asocijacija može dozvoliti duži period.

ČLANAK 17 :

Nacionalna asocijacija mora osigurati da je organizacija tečajeva korektna s obzirom na: lokaciju, trajanje, kadrove, tip treninga i ocjenjivanja, te nadzor standarda treninga i ocjenjivanja.

ČLANAK 18 :

Kandidat IML može pohađati bilo koji dio treninga i ocjenjivanja u drugoj državi gdje su sistemi treninga i ocjenjivanja nacionalnih asocijacija kompatibilni. UIMLA podržava da se dio programa treninga i ocjenjivanja jedne zemlje održi u drugoj zemlji.

POGLAVLJE 3: IMPLEMENTACIJA STANDARDA

ČLANAK 19 :

1. Ovaj dokument stupa na snagu DATUM.

2. Oni koji već posjeduju karticu moraju osigurati razumijevanje ovog Standarda.

3. Odgovornost je svake nacionalne asocijacije da informira svoje članove o ovom Standardu.

DODATAK STANDARDU

SPECIFIKACIJA KOMPETENCIJA, VJEŠTINA, ZNANJA I SPOSOBNOSTI INTERNACIONALNOG PLANINSKOG VODIČA

1) SIGURNOST NA PLANINSKOM TERENU

1.1 Lista kompetencija

IML mora imati znanje i tehnike potrebne da osigura grupe u planini, obzirom na realne i objektivne opasnosti. IML treba biti sposoban koristiti jednostavnu opremu, npr. vodičko uže, gurtne i karabinere, ali ne pojas, kao sredstvo osiguranja u izuzetnim okolnostima (strmi teren, kameniti skokovi i kratki potezi fiksirane opreme). IML mora biti sposoban osigurati grupe kad prelaze rijeku koristeći razne prikladne tehnike.

1.2 Metoda treninga:

Trening mora biti praktičan. Za dužinu treninga je odgovorna nacionalna asocijacija ili lokalni pravni autoritet.

1.3 Metoda ocjenjivanja:

Metoda ocjenjivanja mora obuhvaćati praktičnu demonstraciju vještina i znanja. Za dužinu ocjenjivanja je odgovorna nacionalna asocijacija ili lokalni pravni autoritet.

2) NAVIGACIJA I ORIJENTACIJA

2.1 Lista kompetencija

IML mora biti iskusan u tehnikama i alatima planinske orijentacije i navigacije tako da može putovati sigurno u svim situacijama i uvjetima. Vještine i znanja moraju uključivati:

upotrebu topografskih karata različitih tipova, preciznosti i mjerila
upotrebu kompasa, GPS-a i visinomjera, te raznih navigacijskih tehnika
navigaciju izvan puta koristeći samo kartu
navigaciju izvan puta u uvjetima vrlo slabe vidljivosti, po noći i u teškim uvjetima,
koristeći kartu, kompas i visinomjer

pripremu i realizaciju rute, uključujući kartu rute.
2.2 Metoda treninga:

Trening mora biti teoretski i praktičan.

2.3 Metoda ocjenjivanja:

Metoda ocjenjivanja mora obuhvaćati praktičnu demonstraciju vještina i znanja u ljetnim i zimskim uvjetima. Ocjenjivanje mora uključivati.

a)
b)
Mjerilo karte treba biti u skladu s onim što je lokalno dostupno, ali ne smije biti svrhovito napravljena orijentacijska karta.

3) PRVA POMOĆ I SPAŠAVANJE

3.1 Lista kompetencija

IML mora imati dostatne kompetencije za prvu pomoć i osnovne metode spašavanja tako da može raditi bez asistencije u udaljenim i izoliranim područjima. Vještine i znanja moraju uključivati:

prvu pomoć u planinskom okruženju, u ljetnim i zimskim specifičnim scenarijima
organizaciju spašavanja (improviziranu i uz pomoć gorske službe spašavanja)
upotrebu prikladnih komunikacijskih uređaja, uključujući mobilne i satelitske telefone, radio uređaje i osobne lokacijske uređaje
osnovnu komunikaciju na stranom jeziku.
3.2 Metoda treninga:

Trening mora biti teoretski i praktičan. Trening i ocjenjivanje prve pomoći mogu se obaviti odvojeno od IML treninga i trebaju obuhvaćati minimalno 2 dana treninga prikladnog za planinsko okruženje.

3.3 Metoda ocjenjivanja:

Metoda ocjenjivanja mora obuhvaćati praktičnu demonstraciju vještina i znanja. U vezi prve pomoći to se može demonstrirati postojećom kvalifikacijom za prvu pomoć, prikladnom za udaljena i izolirana područja, od vanjskog dobavljača.

4) VOĐENJE GRUPE

4.1 Lista kompetencija

IML mora biti sposoban upravljati grupom i oduševiti je u planinskoj okolini, uzimajući u obzir objektivne i subjektivne opasnosti na putu. Sposobnost upravljanja grupom posebno uključuje:

prezentaciju programa aktivnosti
razumijevanje psihologije grupe
organizaciju i kontrolu grupe
adaptaciju programa za različite grupe
osnovnu komunikaciju na stranom jeziku
profesionalno ponašanje i izgled.
4.2 Metoda treninga:

Trening mora biti praktičan.

4.3 Metoda ocjenjivanja:

Metoda ocjenjivanja mora biti praktična i kontinuirano ocjenjivanje

5) PODUČAVANJE

5.1 Lista kompetencija

IML ima također ulogu edukatora, stoga IML mora razumjeti metode podučavanja koje će mu omogućiti da prenese na druge svoje znanje i vještine (tehničko i okolišno) u odnosu na poduzete aktivnosti i planinsku okolinu.

5.2 Metoda treninga:

Trening mora biti teoretski i praktičan.

5.3 Metoda ocjenjivanja:

Metoda ocjenjivanja mora biti praktična i kontinuirano ocjenjivanje.

6) PLANINSKI OKOLIŠ

6.1 Lista kompetencija

IML mora imati dobro znanje o:

prirodnom planinskom okolišu, uključujući floru, faunu, geologiju i geografiju
planinskom kulturnom i ljudskom okolišu
pristupu planinama, njihovom očuvanju i zaštiti.
IML mora biti sposoban prenijeti ovo znanje na one koji vodi ili podučava.

6.2 Metoda treninga:

Trening mora obuhvaćati teoretske i praktične elemente.

6.3 Metoda ocjenjivanja:

Metoda ocjenjivanja mora uključivati teoretske i praktične elemente.

7) ANATOMIJA I FIZIOLOGIJA

7.1 Lista kompetencija

IML mora razumjeti anatomiju i fiziologiju, pošto se odnose na hodačke aktivnosti u planinama, uključujući:

fizičku pripremu i dijetu (prehranu)
karakteristike kretanja po planinama
sprečavanje ozljeda
umaranje i odmaranje u planinama
utjecaj visine, hladnoće i vrućine.
7.2 Metoda treninga:

Trening mora dominatno biti teoretski.

7.3 Metoda ocjenjivanja:

Metoda ocjenjivanja mora uključivati pismeni test.

8) VREMENSKI UVJETI

8.1 Lista kompetencija

IML mora razumjeti vremenske sustave i mora biti sposoban interpretirati vremenske prognoze, odnosno vremenske karte (uključujući sinoptičke karte), te koristiti osnovne mjerne instrumente i prirodne znakove kao pomoć u praktičnom prognoziranju. IML također mora biti svjestan posebnih oblika planinskog vremena, te interpretiranja vremenske prognoze u planinama.

8.2 Metoda treninga:

Trening mora obuhvaćati teoretske i praktične elemente.

8.3 Metoda ocjenjivanja:

Metoda ocjenjivanja mora uključivati pisani ili usmeni test znanja.

9) PLANINSKO PREŽIVLJAVANJE I BIVAKIRANJE

9.1 Lista kompetencija

IML mora biti sposoban organizirati i osigurati opstojnost i sigurnost grupe bez vanjske podrške, a to mora uključivati:

sposobnost organiziranja improviziranog bivaka, u ljetnim i sniježnim uvjetima
sposobnost da se pobrine za grupu i sebe u teškim vremenskim uvjetima.
9.2 Metoda treninga:

Trening mora dominantno biti praktičan.

9.3 Metoda ocjenjivanja:

Metoda ocjenjivanja mora biti praktična i mora uključivati konstrukciju planiranog bivaka, bez vanjske podrške, uz pripremu obroka, za najmanje jednu noć na trodnevnoj ekspediciji. Ovo se treba napraviti u ljetnim i sniježnim uvjetima. Jedna noć može se provesti u domu ili sličnom smještaju, ali jedna noć mora obuhvaćati bivak za noćenje (sniježna rupa u sniježnim uvjetima, bez šatora ljeti).

10) FIZIČKA SPOSOBNOST I VJEŠTINE KRETANJA

10.1 Lista kompetencija

IML mora imati visoku razinu fizičke sposobnosti i treba moći održati visoku razinu fizičkog napora tijekom dužeg perioda.

10.2 Metoda treninga:

Trening mora ispuniti zahtijevane standarde fizičke sposobnosti,

10.3 Metoda ocjenjivanja:

Metoda ocjenjivanja mora biti praktična i uključivati kao minimum ocjenjivanja:

sposobnost hodanja, na terenu bez snijega, u minimalnom trajanju od 6 sati, noseći
naprtnjaču težine 8-10 kg, uz prosječnu brzinu od 5 km na sat po ravnom, uz

savladavanje uspona od barem 1500 m, uz minimalnu brzinu uspona od 500 m na sat

lakoću i efikasnost kretanja, sposobnost i ravnotežu na raznolikom terenu s istom težinom naprtnjače.
11) PRAVNI I EKONOMSKI ASPEKTI

11.1 Lista kompetencija

IML mora razumjeti pravna i ekonomska pitanja prikladna za okolinu u kojoj će raditi, bilo kao zaposleni, samo zaposleni ili volonter. Posebno IML mora razumjeti:

pravne osnove za reguliranje profesije
oporezivanje i socijalno osiguranje koje se primjenjuje na profesiju
javnu i zakonsku odgovornost
osiguranje od odgovornosti
ekonomsko okruženje
metode oglašavanja.
11.2 Metoda treninga:

Trening mora biti teoretski.

11.3 Metoda ocjenjivanja:

Metoda ocjenjivanja mora uključivati pisani ili usmeni test znanja.

12) VIŠEDNEVNE AKTIVNOSTI I EKSPEDICIJE

12.1 Lista kompetencija

IML mora biti sposoban organizirati (program, planiranu rutu), upravljati logistikom (oprema, hrana, transport) i voditi višednevne aktivnosti u planinama u ljetnim i zimskim uvjetima.

12.2 Metoda treninga:

Trening mora obuhvaćati praktične elemente.

12.3 Metoda ocjenjivanja:

Metoda ocjenjivanja mora biti praktična kroz kontinuirano ocjenjivanje.

13) SNIJEGOM POKRIVEN TEREN

13.1 Lista kompetencija

IML mora imati dobro znanje o terenu pokrivenom snijegom, dodatnim opasnostima, te tehnikama i opremi potrebnoj za sigurno putovanje. To može uključivati upotrebu krplji i druge opreme prikladne za teren i uvjete, ako dozvoljava nacionalna regulativa.

IML mora razumjeti sniježne i lavinske opasnosti uključujući osnovno predviđanje lavina kako bi

bio sposoban sigurno voditi grupe na prikladnom terenu.

IML mora biti sposoban voditi grupu na planinskom terenu pokrivenom snijegom. IML može raditi na planinskom terenu pokrivenom snijegom, osim ledenjaka i tamo gdje se zahtijevaju tehnike penjanja s užetom / alpinizam. To uključuje slijedeće sposobnosti:

nabaviti i interpretirati lavinski izvještaj
planirati prikladnu rutu
navigaciju izvan puteva koristeći samo kartu
navigaciju izvan puteva u uvjetima vrlo slabe vidljivosti, po noći i u teškim uvjetima,
koristeći kartu, kompas i visinomjer

vođenje grupe u teškim uvjetima (hladnoća, jak vjetar, tama)
izabrati i koristiti osobnu opremu za sebe i grupu, prikladnu za teren i uvjete, ako dozvoljava nacionalna regulativa
ocijeniti sniježne uvjete i lavinsku opasnost
poduzeti traganje pomoću lavinskog uređaja
poduzeti lociranje i spašavanje zakopane žrtve.
IML mora biti sposoban prenijeti ovo znanje na one koje vodi.

13.2 Metoda treninga:

Trening mora obuhvaćati teoretske i praktične elemente.

13.3 Metoda ocjenjivanja:

Metoda ocjenjivanja mora uključivati teoretske i praktične elemente, te u najmanje tri dana mora obuhvaćati samodostatnu ekspediciju tijekom koje najmanje jednu noć treba provesti u planiranom bivaku (mora biti sniježna rupa). Zimsko ocjenjivanje mora se održati na terenu pokrivenom snijegom tijekom zimske sezone. Tijekom ocjenjivanja svaki kandidat mora uspješno završiti traganje s lavinskim uređajem. Traganje s lavinskim uređajem mora obuhvaćati lociranje 2 uređaja unutar naprtnjača zakopanih u snijeg na dubini od oko 0.5 m unutar 8 minuta. Zakopani uređaji trebaju biti udaljeni oko 5 m na istoj razini. Nije potrebno iskopati uređaje, ali naprtnjača mora biti locirana pomoću sonde. Kandidat treba započeti traganje 50 m – 80 m od ciljeva. Veličina područja za traganje mora biti 50 m x 50 m.

14. TRAJANJE TRENINGA I OCJENJIVANJA

Ukupni broj dana treninga mora biti minimalno 40 dana od čega minimalno 10 dana mora biti na terenu pokrivenom snijegom.

Ukupni broj dana ocjenjivanja definirat će nacionalna asocijacija i/ili lokalna regulativa, a dodatno mora odobriti UIMLA.