Nastavni plan i program

Pravilnik u promjeni

I. PROGRAM OSPOSOBLJAVANJA

1. PLANINSKI VODIČ = 266 sati nastave

Sportsko učilište — ustanova za obrazovanje odraslih za potrebe Saveza gorskih vodiča Hrvatske organizira provedbu Programa osposobljavanja za planinskog vodiča.

Ova razina stručnog osposobljavanja za poslove Planinskog vodiča predstavlja polaznu osnovu za daljnje oblike stručnog usavršavanja školovanja.

Program se donosi (i provodi u suradnji i na zahtjev) za potrebe Saveza gorskih vodiča Hrvatske (SGVH) koji je u punopravnom članstvu Union of International Mountain Leader Associations (UIMLA).

Temelj i smjernice za izradu ovog programa su međunarodna pravila i standardi koje je propisala UIMLA a prihvatio SGVH.

lzražena je potreba osposobljavanja kvalitetnog stručnog kadra za pružanje usluga i aktivno uključivanje građanstva i turista u aktivnosti pustolovnog turizma, odnosno planinskog i gorskog vođenja.

Osobama koje bi završile ovaj program osposobljavanja pruža se mogućnost da formaliziraju svoja znanja, vještine i sposobnosti za koja posjeduju prethodna praktična iskustva na istim poslovima a samim tim i mogućnost za samozapošljavanje u području pružanja usluga u turizmu kao njihova primama ili sekundarna dielatnost.

Republika Hrvatska ima vrlo dugu planinsku prošlost i tradiciju planinarskog školovanja pa slobodno možemo govoriti o velikom resursu kadrova. Za njihovo stručno osposobljavanje neophodni su odgovarajući nastavni programi kako bi se izbjegte bitne razlike izmedu hrvatskih i drugih europskih planinskih vodiča.

Činjenica da Hrvatska ima tako dobre temelje za turističku ponudu, uz dugu turističku tradiciju, privlači turiste sa svih strana svijeta, a oni traže samo licencirane i kvalifidrane planinske vodiče.

Po završetku ovog programa osposobljavanja polaznici stječu međunarodno priznati naslov i s važećom licencom mogu raditi u Europskoj uniji, kao i u cijelom svijetu.

ODOBRENJE ZA RAD

Rješenje Ministarstva znanosti, obrazovanja i sporta o odobrenju izvodenja Programa osposobkavanja za pianinskog vodiča, klasa: UP/1-602- 07/15-03/00212„ urbroj: 533-25-15-0002 od 23. srpnja 2015.

JAVNA ISPRAVA PO ZAVRŠENOM OBRAZOVANJU

Nakon završetka programa A i uspješno položenog završnog ispita polaznik dobiva Uvjerenje o osposobljavanju za planinskog vodiča koje se upisuje u e-radnu knjižicu.

OBLIK NASTAVE I TRAJANJE PROGRAMA
Redovita nastava / 266 sati.

NASTAVNE CJELINE PROGRAMA

 1. Osnove funkcionalne anatomije i fiziologije
 2. Osnove planinskog vodenja
 3. Osnove penjanja u stijeni
 4.  Osnove orijentacije i navigacije
 5. Osnove prve pomoći i spašavanja
 6. Bivakiranje i logorovanje
 7. Praktična nastava

UVJETI ZA UPIS U PROGRAM

U program osposobljavanja za planinskog vodiča može se upisati osoba koja zadovoljava sljedeće uvjete:

 1. član SGVH s uredno plaćenom članarinom
 2. minimalno završenu srednju školu,
 3. navršenih 18 godina života,
 4. liječničko uvjerenje o općoj zdravstvenoj sposobnosti,
 5. minimalno tri godine planinarskog iskustva ili završenu planinarsku školu.

DOKUMENTI POTREBNI ZA UPIS

 1. prijavnica — upisnica za program obrazovanja (dostavlja Sportsko učilište),
 2. domovnica ili osobna iskaznica, odnosno drugi odgovarajući dokument za strane državljane (preslika),
 3. rodni list (izvadak iz matične knjige rođenih) (preslika),
 4. dokaz o prethodno završenoj srednjoj školi, višem ili visokom obrazovanju (preslika svjedodžbe ili diplome).
 5. liječničko uvjerenje o općoj zdravstvenoj sposobnosti,
 6. potvrda o uplati prve rate ili cjelokupne školarine.

Popunjenu prijavnicu — upisnicu treba poslati  e-mailom na adresu sport.uciliste@gmail.com.

Provedba Programa osposobljavanja za poslove planinskog vodiča započet će po upisu najmanje 15 kandidata.

UPIS U PROGRAM

Upis u program za kandidate koji zadovolje uvjete upisa vršit će se prije početka nastave prvog dana programa u prostorima Saveza gorskih vodiča Hrvatske, Ribnjak 2, Zagreb.

Sportsko učilište prilikom upisa u Program osposobljavanja za planinskog vodiča sklapa s kandidatom Ugovor o obrazovanju.

ODOBRENJE ZA RAD

Rješenje Ministarstva znanosti, obrazovanja i sporta o odobrenju izvodenja Programa osposobljavanja za planinskog vodiča, klasa: UP/I-602-07/15-03/00212, urbroj: 533-25-15-0002 od 23. srpnja 2015.

JAVNA ISPRAVA PO ZAVRŠENOM OBRAZOVANJU
Nakon završetka programa i uspješno položenog završnog ispita polaznik dobiva Uvjerenje o osposobljavanju za planinskog vodiča koje se upisuje u e-radnu knjižicu.

ORGANIZACIJA NASTAVE I OPREMA
Program će realizirati verificirani predavači. Raspored predavanja i vježbi polaznici će dobiti prije početka realizacije programa. Polaznici trebaju ponijeti osobnu planinarsku opremu.

CIJENA PROGRAMA

Cijena programa obrazovanja ukoliko se u program obrazovanja upiše 15 i više polaznika iznosi 10.000,00 kn uz mogućnost plaćanja u pet rata.

U CIJENU NIJE URAČUNATO: ZNAČKA I ETUI, ISKAZNICA, ETUI S UVJERENJEM.

Uplata se može izvršiti i u cijelosti pri upisu u program prije početka I. dijela programa.

Uplata troškova obrazovanja vrši se na poslovni račun Sportskog učilišta — ustanove za obrazovanje odraslih HR2423600001102456930.

U rubriku poziv na broj treba upisati OIB polaznika.

U opis plaćanja treba upisati planinski vodič i broj rate koja se uplaćuje (npr. planinski vodič-I. rata).

Ukoliko je uplatitelj troškova obrazovanja za polaznika neka druga pravna osoba u opisu plaćanja treba navesti ime i prezime polaznika za kojeg se uplaćuje.

U cijenu programa obrazovanja uračunati su nastava i vježbe, obrazovna dokumentacija, završna provjera (prvi put), osiguranje za vrijeme trajanja vježbi i uvjerenje o osposobljavanju.

KONTAKT I INFORMACIJE

Sportsko učilište

HR-10000 Zagreb, Zajčeva 7

sport.uciliste@gmail.com

Denis Vazdar, prof. (stručni voditelj)

+385 91 3650588, vazdardenis@gmail.com

Ana Kobilšek, mag. nov. (pomoćnica ravnatelja)

+385 91 5973539, anakobilsek@hotmail.com

Savez gorskih vodiča Hrvatske

HR-10000 Zagreb, Ribnjak 2

Tatjana Zajec (predsjednica)

+385 91 2008357, predsjednica@sgvh.hr

Krešimir Gracin (tajnik)

+385 91 3653854, kresimir.gracin1980@gmail.com

II. PROGRAM USAVRŠAVANJA

1. GORSKI VODIČ 
1.1. Opći dio programa

voditelj skijanja (položen opći dio programa)

1.2. Posebni dio programa 

voditelj skijanja (položen posebni dio programa)
napredni vodički tečaj
ledenjački tečaj
tečaj turnog skijanja
skijanje izvan uređenih površina

 • penjanje po neuređenim skijaškim terenima
 • spuštanje po neuređenim skijalištima

Po završenom usavršavanju (kompletan Opći dio programa + Posebni dio programa) polaznik je usavršen za GORSKOG VODIČA.

2. Posebni dio programa – sportske specijalnosti PLANINSKI VODIČ i VODITELJ SKIJANJA, polaznici slušaju i polažu prema navedenom programu, s time, da se polaznicima usavršavanja za GORSKOG VODIČA priznaju položeni predmeti iz programa osposobljavanja za planinskog vodiča i voditelja skijanja pa dodatno trebaju odslušati i položiti tečajeve iz posebnog dijela programa: napredni vodički tečaj, ledenjački tečaj i tečaj turnog skijanja.