Pravilnik suda časti SGVH

Na temelju čl. 30. Statuta Saveza gorskih vodiča Hrvatske, Upravni odbor Saveza gorskih vodiča Hrvatske na sjednici održanoj dana 27. 03. 2012. donosi

PRAVILNIK O RADU SUDA ČASTI
SAVEZA GORSKIH VODIČA HRVATSKE I VOĐENJU
STEGOVNOG POSTUPKA

OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Sud časti osniva se u cilju zaštite ugleda i interesa Saveza gorskih vodiča Hrvatske (u daljnjem tekstu: SGVH).

SASTAV SUDA ČASTI

Članak 2.

Sud časti SGVH sastoji se od tri (3) člana i tri (3) zamjenika koji su izabrani na Saboru SGVH, a djeluju u vijeću od tri (3) člana, od kojih jedan predsjedava.

Mandat članova Suda časti SGVH traje četiri (4) godine, a članovi mogu biti ponovno birani na istu dužnost.

Član Suda časti ili zamjenik člana ne može biti osoba koja je izabrana za predsjednika ili člana Upravnog odbora SGVH.

Članovi Suda časti prije početka postupanja u svakom pojedinom slučaju biraju između sebe predsjedavajućeg većinom glasova. Ukoliko članovi Suda časti ne mogu između sebe izabrati predsjedavajućeg potrebnom većinom glasova, tada će ulogu predsjedavajućeg preuzeti član Suda časti koji je po trajanju najdulje član SGVH.

Rad Suda časti je pravovaljan ako radi u sastavu od tri (3) osobe – članova ili njihovih zamjenika u slučaju spriječenosti pojedinih članova Suda časti.

Odluka Suda časti SGVH je pravovaljana ako je za nju glasovala natpolovična većina članova Suda časti.

Za pravovaljanost stegovne mjere „trajno isključenje iz SGVH“ potrebna je jednoglasna odluka.

NADLEŽNOST

Članak 3.

Sud časti SGVH nadležan je:

– vođenje stegovnih postupaka,
– donošenje odluka o stegovnoj odgovornosti članova SGVH,
– donošenje stegovnih mjera
– odbacivanje prijava

Članak 4.

Sud časti pokreće i provodi postupke na prijedlog ovlaštenog predlagatelja iz članka 5. ovog Pravilnika, te donosi odluke vezane uz ponašanje i postupanje suprotno planinarskoj etici,uz kršenje Statuta SGVH, ili narušavanje ugleda i interesa SGVH.

Članak 5.

Postupak pred Sudom časti pokreće se na prijedlog Upravnog odbora, a na temelju zaprimljene prijave.

Članovi SGVH prijave za pokretanje stegovnog postupka pred Sudom časti podnose u pisanom obliku putem Upravnog odbora SGVH.

Pisana prijava mora sadržavati sve što je potrebno da bi se po njoj moglo postupati, a naročito: ime i prezime prijavljene osobe, kratak opis postupka ili ponašanja prijavljenog, po mogućnosti vrijeme i mjesto počinjenja, ime i prezime te potpis prijavitelja.

Upravni odbor SGVH i Sud časti SGVH anonimne prijave neće razmatrati, te će se smatrati kao da nisu niti podnesene.

Ukoliko prijava ne sadrži kratak opis postupka ili ponašanja prijavljenoga, kao i mjesto i vrijeme počinjenja, Upravni odbor će prije nego što podnese zahtjev za pokretanje stegovnog postupka nastojati od prijavitelja saznati potrebne podatke.

POSTUPAK

Članak 6.

Prijavu Sudu časti podnosi Upravni odbor SGVH u pisanom obliku i sa podacima iz članka 5. stavak 3. ovog Pravilnika.

Članak 7.

Po primitku prijave, Sud časti dostavit će prijavu prijavljenome s pozivom da se pisanim podneskom očituje u roku od osam (8) dana.

Ako Sud časti po proteku roka iz prethodnog stavka, ispitujući prijavu ocijeni da postupanje ili ponašanje prijavljenog nije protivno odredbi iz članka 4. ovog Pravilnika ili da prijavljeni nije počinio povredu koja mu se prijavom stavlja na teret, prijavu će odbaciti.

O odbacivanju prijave sud časti će pisanom obavijesti o tome obavijestiti podnositelja prijave i prijavljenog.

Protiv odbacivanje prijave podnositelj ima pravo žalbe, postupajući sukladno i smislu odredbe čl. 19. ovog Pravilnika.

Članak 8.

Ocjenjujući navode prijave i očitovanja prijavljenog, Sud časti može donijeti odluku o suspenziji prijavljenog u obavljanju funkcije odnosno zabraniti mu sudjelovanje na akcijama do konačne odluke po prijavi.

Odluku iz prethodnog stavka Sud časti može donijeti i u slučaju da se prijavljeni nije očitovao u smislu članka 7. stavak 1. ovog Pravilnika.

Članak 9.

Ako Sud časti ocijeni utemeljenost prijave pokrenut će postupak zakazivanjem rasprave.

Prijavljeni ne može biti pozvan na raspravu prije nego li mu je omogućeno da se izjasni o navodima prijave u smislu članka 7. stavak 1. ovog Pravilnika, a ukoliko je ono izostalo, to nije zapreka za zakazivanje rasprave.

U postupku prijavljeni ima pravo na branitelja kojeg u tu svrhu opunomoći u osobi odvjetnika.

Odabirom branitelja ne isključuje se obveza prijavljenog odazvati se i nazočiti na raspravi, kao ni obveza saslušanja u povodu prijave glede činjenica i okolnosti iz iste.

Članak 10.

Ako se prijavljeni ne odazove na saslušanje odnosno na raspravu Suda časti, saslušanje ili rasprava se odgađaju s tim da se postupak ponavlja nakon osam (8) dana, a najkasnije u roku od petnaest (15) dana počevši od nadnevka prvog poziva.

Ukoliko se prijavljeni ne odazove ni na ponovljeni poziv, postupak će se provesti bez njegove nazočnosti.

Članak 11.

O tijeku rada Suda časti vodi se zapisnik koji mora sadržavati:

vrijeme i mjesto održavanja zasjedanja,
imena članova Suda častii ostalih nazočnih s naznakom u kojem svojstvu sudjeluju u radu Suda časti te kratak sadržaj njihovih izjava.
Zapisnik iz prethodnog stavka potpisuju članovi Suda časti, podnositelj prijave, prijavljeni, njegov branitelj i eventualni svjedoci.

Članak 12.

Sud časti odlukom će odbiti prijavu ako prijavitelj odustane od prijave ili utvrdi da je nastupila zastara .

Članak 13.

Nakon isteka roka stegovne mjere iz članka 16. stavak 1. točka b. Upravni odbor obavijestiti će člana kojem je izrečena o njezinom isteku.

Članak 14.

Odluka Suda časti mora sadržavati slijedeće podatke: sastav Suda časti, ime i prezime podnositelja prijave, ime i prezime osobe odnosno naziv prijavljenog, opis prekršaja ili protupravnog postupanja ili ponašanja, vrsta i trajanje mjere, kratko obrazloženje, te uputu o pravu na žalbu. Odluku potpisuje član Suda časti koji predsjedava.

STEGOVNE ODLUKE

Članak 15.

Nakon provedene rasprave Sud časti donosi odluku kojom se prijavljeni proglašava nedužnim ili krivim po nekim ili svim točkama prijave .

Članak 16.

Ako se prijavljeni proglasi krivim, Sud časti izreći će mu jednu od slijedećih mjera:

a) opomenu,
b) zabranu obavljanja funkcija u izvršnim kolegijalnim tijelima SGVH u vremenu od jedne (1) do četiri (4) godine,
c) trajno isključenje iz SGVH.
Izbor i izricanje mjere iz prethodnog stavka ovise o procjeni Suda časti o težini počinjenog djela i štetnim posljedicama nastalim u konkretnom slučaju.

Članak 17.

Sud časti osloboditi će prijavljenog od odgovornost za djelo kojemu se prijavom stavlja na teret , ako utvrdi da njegovo ponašanje odnosno postupanje nije bilo suprotno pravilima iz odredbe čl. 4. ovog Pravilnika, ili ako postoje okolnosti koje isključuju njegovu odgovornost ili nema dokaza o njegovom protupravnom ponašanju odnosno postupanju za koje ga se prijavom tereti, ili se utvrdi da povredu nije počinio.

Članak 18.

Pisani otpravak odluke Sud časti dostaviti će prijavljenome koji je bio predmetom postupka, njegovom branitelju, ukoliko ga je imao, podnositelju prijave, te Upravnom odboru SGVH radi unosa u evidenciju.

Članak 19.

Protiv odluke Suda časti dostavit će prijavljeni, (osobno ili branitelja) i prijavitelj mogu izjaviti žalbu u pisanom obliku u roku od osam (8) dana od dana primljene odluke.

Primjerak žalbe dostavlja se protivnoj strani koja može dati odgovor u roku od osam (8) dana.

Žalba se podnosi Saboru SGVH putem Upravnog odbora SGVH.

Odluka Sabora SGVH je konačna.

Odlučujući u povodu izjavljene žalbe, Sabor SGVH može odluku Suda časti potvrditi ili ukinuti, ali je ne može preinačiti.

Članak 20.

Nepravovremeno podnesenu žalbu Upravni odbor SGVH odbacit će svojom odlukom bez prosljeđivanja Saboru SGVH, kao da žalba nije niti podnesena.

Ako žalba nije podnesena protekom roka za žalbu iz stavka 1. ovog članka odluka Suda časti postaje pravomoćna i izvršna.

Smatra se da je žalba podnesena u roku ako je podnesena do posljednjeg dana roka neposredno ili putem pošte preporučenom pošiljkom s povratnicom.

Članak 21.

Nakon njene pravomoćnosti, Odluka Suda časti ili drugostupanjska odluka Sabora SGVH obvezno se objavljuje na oglasnoj ploči u prostorijama SGVH.

UBLAŽAVANJE PRAVOMOĆNE STEGOVNE MJERE

Članak 22.

Protiv pravomoćne odluke kojom se utvrđuje stegovna odgovornost prijavljenog, nema izvanrednih pravnih lijekova, ali prijavljeni nakon pravomoćnosti može podnijeti zahtjev za ublažavanjem izrečene mu stegovne mjere.

Zahtjev se podnosi putem Upravnog odbora SGVH u pisanom obliku i s obrazloženjem, a o zahtjevu odlučuje Sabor SGVH nakon pribavljenog mišljenja Upravnog odbora.

ZASTARA

Članak 23.

Stegovni postupak ne može se pokrenuti nakon proteka šest (6) mjeseci od počiniteljevog protupravnog ponašanja iz čl. 4. ovog Pravilnika.

Zastara pokretanja postupka prekida se podnošenjem prijave Upravnom odboru SGVH.

Zastara vođenja postupka i izvršenja stegovne mjere u svakom slučaju nastupa kad protekne dvostruki rok za pokretanje postupka.

Ako je počinitelj istom povredom počinio i kazneno djelo, zastara se prekida do pravomoćnog završetka kaznenog postupka, a stegovni se postupak nakon toga nastavlja, pri čemu je Sud časti obvezan donijeti svoju odluku u skladu s presudom suda. .

PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 24.

Za tumačenje odredbi ovog Pravilnika nadležan je Upravni odbor SGVH.

Članak 25.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu danom objave na oglasnoj ploči u prostorijama SGVH.

Savez gorskih vodiča Hrvatske
Predsjednik
Željko Gobec, prof.