Pravilnik o stjecanju i obnavljanju licenci

PRAVILNIK SGVH

o stjecanju i produljivanju licenci za obavljanje stručnih poslova Planinskog vodiča (u daljnjem tekstu Pravilnik)

Članak 1.

Ovim Pravilnikom uređuju se uvjeti za stjecanje i produljivanje licenci za obavljanje stručnih poslova »Planinskih vodiča» Saveza gorskih vodiča Hrvatske (u daljnjem tekstu Savez) kao i druga pitanja vezana uz licence.

Članak 2.

Pravo na dobivanje licence imaju članovi Saveza učlanjeni u Savez ako ispunjavaju uvjete propisane ovim Pravilnikom .Nitko ne smije bez važeće licence obavljti stručne poslove iz područja nastave i vođenja kako u Republici Hrvatskoj tako i u inozemstvu (u skladu sa Zakonom o sportu).

Članak 3.

Ovim Pravilnikom utvrđuju se sljedeće kategorije licenciranih vodiča .

Planinski vodič

Planinski vodič s međunarodnom licencom

Instruktor

Članak 4.

Planinski vodič stječe licencu ako ispunjava sljedeće uvjete:

Da je redovan i aktivan član Saveza sa podmirenom članarinom najkasnije do 31.03.tekuće godine.
Da je unutar dvije godine najmanje jednom sudjelovao u radu seminara za stručno osposobljavanje Kadrova za potrebe saveza i dobio uvjerenje o tome.
Članak 5.

Za produženje licence planinski vodič mora pohađati seminar za Stručno osposobljavanje kadrova za potrebe planinskih vodiča kojeg svake godine organizira Savez i dobiti uvjerenje o tome.

– Ispuniti upitnik Saveza iz kojega je vidljivo da je planinski vodič u protekloj sezoni vodio ili sudjelovao na tečaju ili seminaru u trajanju od najmanje 7 dana.

– Da se nije ogriješio o kodeks Saveza

– Licenca prestaje važiti ako bilo koji uvjet iz članka 4.i 5. ovog Pravilnika nije ispunjen.

– Potvrđena licenca je važeća 2 (dvije) godine.

Članak 6.

Međunarodna licenca (u daljem tekstu UIMLA)

Pravo na stjecanje međunarodne licence UIMLA ima svaki redovni i aktivni član ako ispunjava slijedeće uvjete:

Da ima najmanje tri godine aktivnog staža
Da ima licencu Saveza
Da je prošao dodatnu izobrazbu prema standardu UIMLA-e
Da je u protekloj sezoni imao najmanje 7 dana aktivnog rada sa klijentima što dokazuje odgovarajućom potvrdom izdanom po ovlaštenim osobama te priloženim izvješćem.
Članak 7.

Tehnička komisija na molbu nositelja licence, može produžiti rok za obnovu licence u iznimnim slučajevima kao što su: bolest, trudnoća i drugi uzroci kojih se opravdanost dokazuje uvidom u izvorne dokumente.

Tehnička komisija može, uz obrazloženje, predložiti Upravnom odboru Saveza produljenje roka za obnovu licence i u slučajevima koji nisu navedeni. Upravni odbor Saveza može, na prijedlog Tehničke komisije, produžiti vrijednost licence najviše za jednu (1) godinu, o čemu izdaje pismeno rješenje.

Članak 8.

Nositelj licence i UIMLA licence može u niže navedenim slučajevima izgubiti pravo na licencu:

Ako se ogriješi o kodeks Saveza
Zloupotrebom prava koja proizlaze iz licence
Ako ne podigne licencu do 31.03. tekuće godine (osim u slučaju iz čl.7.)
Ukoliko planinski vodič s važećom UIMLA iskaznicom ne podigne člansku markicu za tekuću godinu pri kandidiranju za iduću godinu mora podmiriti troškove nepodignute članske markice
Ako dvije godine uzastopce ne regulira svoje obveze smatra se da je odustao od statusa planinskog vodiča s UIMLA licencom i pri ponovnom kandidiranju dužan je polagati prijemni ispit bez obzira na svoj status.
Ako na vrijeme ne obavi produljenje licence
Ako nositelj UIMLA iskaznice ne pohađa seminar za usavršavanje najmanje dvije godine (u tom slučaju mora ponovo polagati test)
Ako ne obavi sve potrebne formalnosti glede administrativne strane
Ako kao organizator vođenja grupe ili voditelj škole dozvoli rad pomoćnog vodiča bez licence
Odluku o oduzimanju ili privremenom uskraćivanju licence donosi Tehnička komisija. Na takovu odluku Tehničke komisije može se uputiti žalba Upravnom odboru Saveza.

Odluka Upravnog odbora je konačna.

Članak 9.

Planinskim vodičima i instruktorima s najmanje tri potvrđene licence, muškarcima nakon navršenih 60, a ženama nakon 55 godina starosti, prestaje obveza sudjelovanja na seminarima.

Članak 10.

Savez je dužan svake godine organizirati seminare za stručno usavršavanje planinskih vodiča i za dobivanje licence.

Članak 11.

Evidenciju i poslove oko licenci vodi Upravni odbor Saveza

Članak 12.

Za tumačenje ovog Pravilnika nadležna je Tehnička komisija Saveza gorskih vodiča Hrvatske

Članak 15.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu s danom usvajanja od strane Upravnog odbora Saveza gorskih vodiča Hrvatske.

Pravilnik je usvojen na sjednici Upravnog odbora Saveza gorskih vodiča Hrvatske 10. travnja 2012. godine.

Savez gorskih vodiča Hrvatske

Predsjednik

Željko Gobec, prof.