Pravilnik o Provjeri Znanja,  Izvanrednim  Seminarima i Tečajevima

Na temelju članka 8, 9, 11, 30 i 47  Statuta Saveza gorskih vodiča Hrvatske (u daljem tekstu SGVH),  Pravilnika o izdavanju, obnavljanju, provjeri i oduzimanju  odobrenja za samostalni rad o sadržaju, rokovima i postupku trajnog stručnog osposobljavanja planinskih i gorskih vodiča, voditelja skijanja i IML vodiča UIMLA-e , Upravni odbor Saveza gorskih vodiča Hrvatske  na sjednici održanoj dana  09. travnja, 2018. donosi sljedeći

 

PRAVILNIK O PROVJERI ZNANJA,

 IZVANREDNIM  SEMINARIMA I TEČAJEVIMA

 

Članak  1.

Ovim Pravilnikom utvrđuju se sadržaj, uvjeti, način i postupak provjere znanja pred Ispitnom komisijom.

Izrazi koji se koriste u ovom Pravilniku, a koji imaju rodno značenje, bez obzira jesu  li korišteni u muškom ili ženskom rodu, obuhvaćaju na jednak način muški i ženski rod.

 

Članak  2.

Ispitna komisija sastoji se od tri člana koji su predstavnici SGVH i  Sportskog učilišta.

Članove Ispitne komisije predlaže Tehnička komisija, a potvrđuje Upravni odbor  za svaku pojedinu provjeru znanja. Svoju suglasnost daje i Sportsko učilište.

Za članove Ispitne komisije mogu biti imenovane osobe koje ispunjavaju sljedeće uvjete:

  • gorski ili  planinski vodič član SGVH s uvjerenjem o osposobljenosti ili usavršenosti s najmanje pet godina radnog iskustva u planinskom  vođenju.
  • instruktori  s odgovarajućim uvjerenjem.

 

Članovi Ispitne komisije  između sebe  biraju predsjednika.

 

Članak   3.

Predsjednik Ispitne komisije odgovoran je za zakonito provođenje provjere znanja. Troškove provjere znanja snosi kandidat

 

Članak  4.

Zahtjev za provjeru znanja podnosi se  Upravnom odboru SGVH.

Uz zahtjev  za provjeru  znanja  prilaže se  i dokaz o uplati troškova za obradu  zahtjeva u prethodno od Upravnog odbora određenom iznosu. 

Iznos troškova ispita provjere znanja utvrđuje se naknadno ovisno o vremenu i mjestu polaganja ispita. 

Kandidatu koji ne ispunjava uvjete za provjeru znanja ili ne pristupi provjeri uplaćeni iznosi se ne vraćaju.

 

Članak  5.

Rok za provjeru znanja određuje rasporedom Predsjednik Ispitne komisije o čemu se izvješćuje kandidat u roku ne kraćem od 15 (petnaest) dana prije dana određenog za provjeru znanja.

Predsjednik Ispitne komisije dužan je odrediti  rok za provjeru znanja u roku od 45 (četrdesetpet) dana od dana zaprimanja potpunog zahtjeva iz članka 4. ovog Pravilnika.

Ukoliko prijavljeni kandidat ne ispunjava uvjete za provjeru znanja predsjednik  Ispitne komisije dužan je o tome izvijestiti kandidata najkasnije u roku od  30 (trideset) dana od dana primitka zahtjeva za provjeru znanja.

 

Članak  6.

Kandidat koji je primio obavijest o danu provjere znanja dužan je u roku od 8 (osam) dana od datuma primitka obavijesti dostaviti SGVH dokaz o uplati troškova za provjeru znanja.

Troškove Ispitne komisije snose kandidati. 

Ako pojedini kandidat ne uplati u roku troškove ispita za provjeru znanja smatrat će se da je odustao od ispita.

 

Članak  7.

Kandidat koji je primio obavijest o danu provjere znanja, može odgoditi provjeru znanja, ali je o tome dužan pismeno izvijestiti Predsjednika Ispitne komisije najmanje 8 (osam) dana  prije početka ispita za provjeru znanja.

Kandidatu koji je odgodio ispit za provjeru znanja Predsjednik Ispitne komisije  može odrediti novi rok za provjeru znanja, a koji ne može biti kraći od 30 dana od dana koji je određen kao dan početka  ispita za provjeru znanja.

Ako je kandidat pismenim putem u roku izvijestio Predsjednika Ispitne komisije o odgodi ispita za provjeru znanja, isti nije dužan ponovno plaćati pristupninu i naknadu za provjeru znanja u kasnijem terminu.

Kandidat koji nije u roku odgodio provjeru znanja odnosno kandidat koji nije pristupio provjeri znanja gubi pravo na povrat uplaćene naknade za provjeru znanja ili mogućnost da koristi tu naknadu za polaganje u drugom roku.

Između dva zahtjeva za provjerom znanja istog kandidata mora proći minimalno 4 (četiri) mjeseca.

 

Članak  8.

Provjera znanja se provodi u prostorijama SGVH i na terenu koji odredi  Tehnička komisija uz suglasnost Ispitne komisije SGVH  i uz suglasnost Predsjednika SGVH.

Suglasnost za priznavanje prethodno završene neke druge, stručne ili planinarske  naobrazbe, uvidom u priloženu dokumentaciju daju članovi Ispitne komisije

Članovi Ispitne komisije po potrebi, mogu obaviti konzultacije i zatražiti mišljenje, Tehničke komisije ili drugih stručnih tijela, u postupku priznavanja podnesenih dokumenata, o prethodno završenoj naobrazbi.

 

Članak  9.

Provjera znanja  nije javna.

 

Članak  10.

Uspjeh na provjeri znanja  ocjenjuje se prema rezultatima iz pismenog, usmenog i terenskog  dijela ispita s ocjenom „POLOŽIO“  ili „NIJE POLOŽIO“.

Konačna ocjena za provjeru znanja utvrđuje se nakon provedenog usmenog dijela ispita.

O uspjehu kandidata odlučuje Ispitna komisija većinom glasova.

Rezultat provjere znanja priopćuje se kandidatu po završetku usmenog dijela ispita.

 

Članak  11.

Provjera znanja se sastoji od tri dijela: terenskog rada,  pismenog  i usmenog dijela.

Pismeni dio provjere znanja sastoji se od minimalno dvadeset do maksimalno četrdeset pitanja.

Za uspješnu prolaznost na pismenom dijelu ispita kandidat je dužan odgovoriti na minimalno 70% pitanja.

Ispitna pitanja sastavlja Ispitna komisija i isti se čuvaju u tajnosti.

Kandidat svojeručno potpisuje dobivene materijale pismenog ispita.

Terenski dio ispita polažu oni kandidati koji su položili pismeni dio ispita.

Kandidat koji nije zadovoljio na  pismenom dijelu ispita ne može pristupiti terenskom dijelu ispita.

Kandidat čiji je pismeni dio ispita ocijenjen s ocjenom «POLOŽIO»,  a terenski dio ispita s ocjenom «NIJE POLOŽIO» smatra se da nije zadovoljio na provjeri znanja.

Smatra se da je kandidat uspješno položio ispit za provjeru znanja ako je na pismenom, terenskom i na usmenom dijelu ispita postigao ocjenu «POLOŽIO».

Kandidatima za zvanje PV, vodič IML, Gorski vodič i Voditelj skijanja, koji su kod drugih institucija do sada stekli neka zvanja, a koja su dio obrazovanja za navedena zvanja u SGVH, mogu se uz provjeru znanja priznati djelomično ili u cijelosti pojedini tečajevi.

Kandidati koji su stekli  zvanje Orijentacist, Alpinist i slična, mogu tražiti da im se prizna dotični tečaj uz predočenje uvjerenja o stečenom zvanju, programu tečaja i satnici.

Ukoliko se program i satnica slažu s programom SGVH, moguće je će priznati tečaj u cijelosti ili djelomično.

Priznati se mogu svi tečajevi osim Osnovnog i Naprednog vodičkog tečaja, koji su obavezni za sve, bez obzira na naslov koji kandidat ima.

 

Članak  12.   

Pismeni dio ispita traje 60 minuta i provodi se pod nadzorom najmanje 3 člana Ispitne komisije.

Predsjednik Ispitne komisije na dan ispita utvrđuje osobne podatke nazočnih kandidata, prije uručenja pisanog dijela ispita.

Članovi Ispitne komisije koji nadgledaju pismeni dio ispita označavaju početak i završetak ispita.

Pri provjeri znanja pismenog dijela ispita, ne smiju se koristiti nikakva pomagala, izuzev zemljopisne karte i kompasa, ili po naputku Ispitne komisije, ovisno o  gradivu na kojem se vrši provjera.

Kandidat koji se služi bilo kakvim ne dozvoljenim  pomagalom ili pokušajima prijevare udaljit će se s ispita.

Protekom vremena od 60 minuta kandidati moraju  predati primljena ispitna pitanja s rješenjima čak i ako su nedovršena.

Kandidat se mora ravnati prema uputama osobama koje nadgledaju ispit,a koje se odnose na ponašanje za vrijeme ispita.

Kandidat koji je udaljen s ispita zbog neprimjernog  ponašanja ne može pristupiti provjeri znanja najmanje godinu dana nakon toga.

 

Članak  13.

Ako kandidat koji je pristupio ispitu tijekom ispita odustane od polaganja  ispita, smatrat će se da ispit nije položio, te gubi pravo na povrat uplaćene  naknade za provjeru znanja, ili mogućnost da koristi tu naknadu za polaganje ispita u drugom roku.

                                                      

Članak  14.

Na pisani zahtjev kandidata, a po odobrenju Upravnog odbora,  podnositelju zahtjeva je moguće  odobriti i održati  Izvanredni  seminar i tečaj.

Izvanredni seminari i tečajevi moraju imati isti program kao i redovni.

Troškove snosi podnositelj zahtjeva.  

Troškovi se sastoje od:

  • administrativno tehničkih troškova SGVH i
  • troškova instruktora i drugog stručnog kadra u organizaciji 

Troškove  utvrđuje Upravni odbor, na prijedlog Tehničke komisije.

 

 

Članak  15.                                                                                                

Zbog obnavljanja znanja i usvajanja noviteta SGVH organizira seminare u trajanju od 2 (dva) dana, u kojima se u 2 termina (proljetnom i jesenjem) mogu potvrditi licence za PV,  koja će trajati  2 (dvije)  godine.

Za Vodiče IML i Gorske vodiče,  organizirat će se i zimski seminar u trajanju od 2 (dva)  dana  za potvrdu licence,  koja će trajati 2 godine.

Za  članove starije od 60 godina i  starije članice  od 55 godina koji su do dana donošenja pravilnika potvrdili  licencu najmanje 3 (tri) puta,  licenca postaje trajna.

Instruktorima i asistentima koji rade na tečajima i seminarima, rad na njima računa se za produženje licence.

 

Članak  16.

Izmjene i dopune ovog Pravilnika donosi Tehnička komisija i potvrđuje  Upravni odbor  SGVH.

Za tumačenje odredbi ovog pravilnika nadležan je Upravni odbor SGVH 

 

Članak  17.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu  danom   donošenja.

                                                                               

                                                                                

Savez gorskih vodiča Hrvatske

                                                                                Vladimir Dika             

                                                                                                            predsjednik

 

                                                                                                  

Zagreb, 9. travanj 2018.