Odluka o upisnini i članarini za članove SGVH

Članstvo u SGVH je regulirano Statutom, čl 13 do čl 21. , te čl.30
Upravni odbor je na je na sjednici održanoj 13. ožujka 2018 god. donio sljedeću

Odluku
o upisnini i članarini za članove SGVH

 

Članak 1.
Članstvo
Potvrda članstva i prestanka članstva u SGVH je regulirana čl.16 i čl.20., Statuta SGVH

 

Članak 2.

Uplata članarine

a) Članarina se uplaćuje na račun SGVH, općom uplatnicom ili internet bankarstvom.
Podaci za uplatu:
Iznos: ………………… po odlici Upravnog Odbora SGVH
Primatelj: ……………. SGVH, naznačena adresa
IBAN / broj raĉuna:.. prema podacima SGVH
Poziv na broj: ………… prema naputka SGVH
Opis plaćanja: ……….. članarina

b) Članarina za članove SGVH, koji su iz inozemstva, ista je kao i za ostale članove, Uplata na račun SGVH je u visini određene članarine, a eventualne druge troškove nastale oko uplate, snosi uplatitelj članarine.
Uplaćuje se u kunskoj protuvrijednosti na transakcijski račun, prema naputku.
Uplata na račun SGVH: …………………,,,,, podaci po naputku stručne osobe SGVH

Članak 3.

Učlanjenje, prekid članstva i ponovno učlanjivanje

Prekid članstva i ponovno učlanjivanje, je regulirano čl.15 i čl.20, Statuta SGVH.
Član koji je prekinuo članstvo u SGVH /čl.20, alineja 2, neplaćanje članarine …/.
može obnoviti članstvo, uplatom članarine za tekuću godinu i uplatom naknade za ponovni upis u članstvo SGVH, u visini članarine za prethodnu godinu.
Ostali slučajevi prekida članstva, regulirani Statutom SGVH.

Članak 4.

Povrat članarine

Član koji istupa ili je isključen iz članstva SGVH nema pravo na povrat uplaćene članarine.

 

Članak 5.

Završna odredba

Ova odluka stupa na snagu i primjenjuje se od dana donošenja, od strane Upravnog Odbora SGVH.

 

Upravni odbor SGVH
Vladimir Dika
predsjednik SGVH

U Zagrebu, 13. ožujka 2018 god.