While many viagra online internet or not cialis they do not OR viagra go ahead prefer cialis yes it is not viagra online some other like do not phentermine In some countries Viagra because prescriptions Viagra online without prescription are not Viagra from such pharmacies viagra i like it
Petak 21 Srp 2017
You are here: Početna Dokumenti

Temeljem člana 11. Zakona o udrugama (Narodne novine  br. 88/01 i  11/02. ) Sabor Saveza gorskih vodiča Hrvatske je na sjednici održanoj 17. prosinca 2013. godine donio slijedeći

STATUT SAVEZA GORSKIH VODIČA HRVATSKE 


I. TEMELJNE ODREDBE 

Članak 1.

Savez gorskih vodiča Hrvatske (u daljnjem tekstu: SGVH) je nacionalna strukovna udruga gorskih vodiča (u daljnjem tekstu GV), voditelja skijanja ( u daljnjem tekstu  VS ), planinskih vodiča (u daljnjem tekstu PV ), internacionalnih planinskih vodiča (INTERNATIONAL  MAUNTAIN  LEADER  u daljnjem tekstu IML), osoba srodnih zvanja i pripravnika za navedena zvanja, koji, u skladu s propisima Republike Hrvatske, redovito ili povremeno, obavljaju ili su obavljali, djelatnosti gorskog vođenja. 

Članak 2.

Ovim statutom uređuju se pitanja naziva, sjedišta, cilja, djelatnosti, načina upravljanja, ustrojstva i financiranja te druga pitanja značajna za rad SGVH.
SGVH je dragovoljna, samostalna, neprofitna i izvanstranačka udruga građana.
SGVH ne dozvoljava rasnu, nacionalnu, vjersku, spolnu i političku diskriminaciju, te kršenje sloboda i prava građanina.
 

Članak 3.
Naziv udruge je SAVEZ GORSKIH VODIČA HRVATSKE.
Skraćeni naziv udruge glasi: SGVH.

Uz naziv na hrvatskom jeziku mogu se koristiti i nazivi na:
- engleskom jeziku, koji glasi: Croatian Mountain Guides Association, a skraćeni naziv glasi:  CMGA;
- njemačkom jeziku, koji glasi: Kroatischer Bergführerverband, a skraćeni naziv glasi: KBV;
- francuskom jeziku, koji glasi: Association Croate des Guides de Montagne, a skraćeni naziv    glasi: ACGM.

Sjedište SGVH je u Zagrebu. Odluku o adresi sjedišta i promjeni adrese sjedišta donosi Upravni odbor.

Članak 4.
SGVH je pravna osoba.

SGVH može osnivati podružnice na čitavom području Republike Hrvatske. Odluku o osnivanju podružnica donosi Upravni odbor.

Podružnice nemaju pravnu osobnost, a mogu biti osnovane nakon trogodišnjeg (tri godine) aktivnog rada.

1

Članak 5.

SGVH ima svoj pečat, znak i zastavu.

Pečat je okruglog oblika promjera 30 mm. U unutarnjem krugu je gora s runolistom, cepinom i užetom dok je u vanjskom kružnom dijelu s gornje strane ispisano «SAVEZ GORSKIH VODIČA HRVATSKE», a s donje strane «HRVATSKA-ZAGREB».

Uporaba pečata se uređuje uputom Glavnog tajnika SGVH.

Znak SGVH je eliptičnog oblika, a sastoji se od središnjeg i obodnog dijela. Na plavoj podlozi središnjeg dijela nalazi se stilizirani trokutasti simbol gorja na kojem vrhu je simbol kompasa s prekriženim skijama iza njega, u donjem lijevom kutu je cepin, a u donjem desnom kutu cvijet runolista. Središnji dio je obrubljen zlatnim pleterom i zlatnom elipsom s dijelom hrvatskog grba u donjem dijelu. U gornjem dijelu bijelog oboda, obrubljenog s vanjske strane zlatnom elipsom, crvenim slovima je ispisano «SAVEZ GORSKIH VODIČA HRVATSKE», a u donjem dijelu plavim slovima «SGVH».

Zastava SGVH je plave boje sa znakom SGVH u sredini. Odnos duljine prema širini je jedan prema dva.

Korištenje znaka i zastave SGVH uređuje se pravilnikom. 

Članak 6.
Javna obilježja GV, VS, PV i IML, koji su redovni članovi SGVH, su metalna značka, naljepnica i platneni znak.
Opis obilježja GV, VS, PV i IML, koji su redovni članovi SGVH, te način njihova isticanja, uređuju se pravilnikom.
 

Članak 7.

SGVH zastupaju predsjednik, dopredsjednik i glavni tajnik. 

Članak 8.
SGVH je član međunarodne udruge saveza planinskih vodiča: UNION OF INTERNATIONAL MOUNTAIN LEADER ASSOCIATIONS ( u daljnjem tekstu UIMLA ) i ovlašten je osposobljavati internacionalne planinske vodiče po standardima UIMLA-e.

SGVH se može udruživati  i u druge organizacije sličnih djelatnosti.

II. CILJEVI I DJELATNOSTI 

Članak 9. 

Ciljevi SGVH su:
- međusobno povezivanje GV, VS, PV i IML i srodnih zvanja te pripravnika za navedena zvanja;
- stvaranje uvjeta za provođenje i pridonošenje razvoju djelatnosti gorskog vođenja;
- brinuti o GV, VS, PV i IML,  osobama srodnih zvanja i pripravnicima, svojim članovima te promicanje i zastupanje njihovih interesa;
- brinuti o jedinstvenom osposobljavanju i stručnom usavršavanju GV, VS, PV i IML, osoba srodnih zvanja i pripravnika, svojih članova, te promicanje i zastupanje njihovih interesa;
- promicanje Hardcore Porn djelatnosti gorskog vođenja u zemlji i inozemstvu;
- olakšavanje obavljanja djelatnosti gorskog vođenja u inozemstvu;
- posredovanje u sporovima između članova i/ili članova i trećih osoba;
- brinuti o pitanjima općenite i gospodarske naravi koja se tiču zvanja GV, VS, PV i IML i srodnih zvanja;

- razvijanje dobrih vodičkih običaja te briga za ugled i besprijekornost zvanja GV, VS, PV i IML i srodnih zvanja;
- povezivanje sa sličnim udruženjima drugih zemalja u svrhu razmjene iskustava s ciljem napretka struke, poboljšanjem uvjeta osposobljavanja i stručnog usavršavanja te načina obavljanja djelatnosti gorskog vođenja;

- Promociju i razvoj pustolovnog  turizma. 

Članak 10.
Djelatnost SGVH proistječe iz temeljnih ciljeva udruživanja utvrđenih ovim Statutom te zadaća i poslova koje mu povjere članovi.

Rad SGVH je javan, a odluke su dostupne svim članovima te široj javnosti, ako postoji zanimanje.

Članak 11.
Djelatnost SGVH obuhvaća:
- organiziranje osposobljavanja i stručnog usavršavanja svojeg članstva prema Nastavnom   planu i programu za izobrazbu GV, VS, PV i IML kroz ovlaštenu obrazovnu ustanovu.                                         
- proučavanje teorijskih i praktičnih pitanja gorskog vođenja;
- osiguranje strukovnih interesa svojih članova putem:

       1. provođenja propisanih uvjeta za primanje pripravnika u redovno članstvo SGVH, a radi

osposobljavanja i stručnog usavršavanja za zvanje GV, VS, PV i IML i druga srodna     zvanja;
2. promicanja sigurnog posjećivanja gorja u pratnji GV, VS, PV i IML i drugih srodnih   zvanja;

3. zastupanja interesa članova SGVH u posredovanju pri ugovaranju obveznog osiguranja za djelatnost gorskog vođenja;
4. izdavanja vodičkih iskaznica GV, VS, PV i IML i drugim srodnim zvanjima, te njihovog potvrđivanja tijekom obavljanja djelatnosti gorskog vođenja;
5. zaštite i zastupanja strukovnih interesa SGVH pred tijelima i institucijama Republike Hrvatske i pred javnošću;

- razvijanje prijateljskih i suradničkih odnosa među svojim članovima;

- promicanje stručnog i etičkog obavljanja djelatnosti gorskog vođenja;
- poticanje i pomoć u području vodičke djelatnosti snalaženja u planinama i prirodi, u izobrazbi pripadnika Hrvatske vojske te ostalih kadrova za potrebe obrane Republike Hrvatske;
- stvaranje uvjeta za osposobljavanje i stručno usavršavanje svojih članova u svjetskim vele gorjima;
- suradnju sa znanstvenim ustanovama i drugim pravnim subjektima u svrhu razvoja osposobljavanja i stručnog usavršavanja GV, VS, PV i IML i obavljanja djelatnosti gorskog vođenja te njihovom vrednovanju u obrazovnim i znanstvenim ustanovama;
- usmjeravanje razvoja prema specijalizaciji GV, VS, PV i IML prema gorskim područjima i znanju stranih jezika;
- organiziranje kulturnih djelatnosti i događanja vezanih za gorska područja;
- organiziranje stručne izdavačke i informativne djelatnosti iz područja djelatnosti SGVH;
- jačanje materijalne osnove i imovine SGVH;
- utvrđivanje i ostvarivanje politike razvoja SGVH;
- razvijanje znanja i podizanje svijesti pojedinca i društva o zaštiti i očuvanju prirode, okoliša i kulturno-povijesnog naslijeđa.

ČlaČlanak 12.

SGSGVH ne smije obavljati djelatnosti iz čl. 11. ovog Statuta radi stjecanja dobiti za svoje članove ili treće osobe. Ako u obavljanju svoje djelatnosti SGVH ostvari dobit, ona se mora upotrijebiti isključivo za obavljanje i unapređivanje djelatnosti kojima se ostvaruju ciljevi SGVH utvrđeni ovim Statutom.

Radi stjecanja prihoda za obavljanje i unapređenje djelatnosti kojima se ostvaruju njegovi ciljevi, SGVH može osnovati trgovačko društvo.

Radi samostalnog osposobljavanja i stručnog usavršavanja članova, SGVH može osnovati obrazovnu ustanovu.


III. ČLANSTVO 

Članak 13.

Članom SGVH može postati  poslovno sposobna fizička osoba, s državljanstvom Republike Hrvatske, a koja prihvaća ovaj Statut. Osobe koje nisu državljani RH podnose zahtjev za učlanjenje Upravnom odboru SGVH koji o istome odlučuje na način da zahtjev odobri ili ga odbije.

 

Članak 14.


Članovi SGVH su:
1. Redovni članovi
- djelatni GV, VS, PV i IML
- pripravnici za gore navedena zvanja
2. Pridruženi članovi
- GV, VS, PV i IML koji su privremeno ili trajno prestali obavljati djelatnost gorskog vođenja, a regulira se  pravilnikom SGVH.
3. Počasni članovi
 

Članak 15.

Redovne i pridružene članove u SGVH prima Upravni odbor na temelju pisanog zahtjeva.

Počasnim članom SGVH može postati redovni ili pridruženi član koji je iznimno zaslužan za razvoj gorskog vođenja u Hrvatskoj. Prvenstveno se uzimaju u obzir razvoj strukovne organizacije, doprinos osposobljavanju i stručnom usavršavanju članova SGVH i doprinos razvoju djelatnosti gorskog vođenja.

Odluku o proglašenju počasnog člana donosi Upravni odbor SGVH.
Pridruženi i počasni članovi nemaju pravo odlučivanja u tijelima SGVH.
 

Članak 16.

Članska iskaznica SGVH i UIMLA se potvrđuje uplatom članarine za tekuću godinu i ispunjavanjem ostalih uvjeta određenih ovim Statutom.

Članak 17.

Prava redovnih članova SGVH su:
- sudjelovati u svim aktivnostima SGVH;
- birati i biti birani u svim tijelima SGVH;
- neposredno sudjelovati u radu i odlučivati u tijelima SGVH;
- davati inicijative i prijedloge tijelima i komisijama SGVH;
- biti obaviješteni o radu SGVH na redovitim sastancima u prostorijama SGVH, na oglasnoj ploči i putem WEB-a;
- temeljem članstva u SGVH sudjelovati u radu međunarodnih udruga i organizacija kojih je SGVH član, te se služiti njihovim pogodnostima pod propisanim uvjetima;
- uživati zaštitu i pomoć SGVH u rješavanju svih pitanja u svezi stručnog i strukovnog rada;
- koristiti službene oznake članova SGVH;
Dužnosti redovnih članova SGVH su:
- sudjelovati u radu i odlučivanju tijela SGVH;
- stalno se osposobljavati i stručno usavršavati te svoja iskustva i znanje prenositi na mlađe članove;
- redovito plaćati članarinu do 31.03. tekuće godine;
- poštovati odredbe Statuta i drugih akata SGVH;
- nositi službena obilježja GV, VS, PV i IML u prilikama u kojima se to zahtjeva, istaknutim na    utvrđenom mjestu na odjeći;
- promicati rad gorskih vodiča i djelatnosti gorskog vođenja;
- čuvati i podizati ugled SGVH.
 

Članak 18.

Prava pridruženih članova SGVH su:
- davati inicijative i prijedloge tijelima SGVH;
- primati nagrade, priznanja i pohvale za uspješan rad u SGVH;
- biti obaviješteni o radu SGVH.

Dužnosti pridruženih članova SGVH su:
- redovito plaćati članarinu do 31.03.tekuće godine.
- poštovati odredbe Statuta i drugih akata SGVH;
- čuvati i podizati ugled SGVH.
 

Članak 19.

Počasni članovi su oslobođeni plaćanja članarine.

-poštovati odluke Statuta i drugih akata SGVH

-čuvati i podizati ugled  SGVH

Članak 20.

Članstvo u SGVH prestaje:
- dragovoljnim istupom člana;
- neplaćanjem članarine za tekuću godinu;
- odlukom o isključenju
koju donosi Upravni odbor;
- smrću člana;
- prestankom postojanja SGVH.


IV. USTROJSTVO 

Članak 21.
Upravna tijela SGVH s mandatom od 4 godine su:
- Upravni odbor,
- Predsjednik,
- Sud časti.

SABOR 

Članak 22.
Sabor SGVH je najviše tijelo upravljanja.

Sabor čine svi redovni članovi SGVH, koji su platili članarinu za tekuću godinu, do 31.03. tekuće godine.

Saboru SGVH mogu prisustvovati pridruženi i počasni članovi SGVH, ali bez prava odlučivanja.
 

Članak 23.
Sabor SGVH može biti redoviti ili izvanredni.

Redoviti sabor SGVH saziva se jednom godišnje, a izvanredni po potrebi.

Sabor saziva predsjednik SGVH i predlaže dnevni red o kojem se Sabor izjašnjava na početku svog zasjedanja.
Poziv za sabor SGVH mora biti upućen s prijedlogom dnevnog reda i materijalima najmanje 8 dana prije datuma za koji je zasjedanje Sabora sazvano.

Izvanredni sabor mora sazvati predsjednik, ako to zatraži najmanje 1/3 redovnih članova SGVH ili Upravni odbor, koji su u svom zahtjevu obvezni predložiti dnevni red zasjedanja.

Ako predsjednik ne sazove zasjedanje Sabora u roku od 30 dana od dana dostave zahtjeva iz prethodnog stavka, zasjedanje će sazvati predlagatelj.
Izvanredni sabor odlučuje samo o predmetu radi kojeg je sazvan.
 

Članak 24.
Sabor SGVH obavlja sljedeće poslove:
- donosi statut SGVH, njegove promjene i dopune i druge opće akte bez obzira na broj prisutnih;
- donosi etički kodeks članova SGVH;
- donosi poslovnik o svom radu, ako je potrebno;
- donosi godišnji plan rada SGVH;
- potvrđuje završni račun SGVH;
- bira i razrješuje predsjednika;
- bira i razrješuje članove Upravnog odbora;
- bira i razrješuje članove Suda časti i njihove zamjenike;
- raspravlja i odlučuje o izvješćima Upravnog odbora i Suda časti;
- odlučuje o žalbama protiv odluka Upravnog odbora;
- odlučuje o žalbama protiv odluka Suda časti;
- donosi odluku o osnivanju trgovačkog društva;
- donosi odluku o osnivanju obrazovne ustanove;
- odlučuje o prestanku postojanja SGVH;
- donosi odluke i obavlja poslove koji nisu u nadležnosti drugih tijela, a važni su za djelovanje i razvoj SGVH.

Članak 25.
Odluke Sabora su pravovaljane ako su donesene natpolovičnom većinom prisutnih redovnih članova.

Ukoliko u zakazano vrijeme početka rada nije nazočna natpolovična većina redovnih članova SGVH, Sabor će s radom započeti nakon petnaest minuta čekanja i nakon toga donositi pravovaljane odluke.

Usvajanje Statuta, odnosno njegovih promjena i dopuna moguće je samo ako za Statut odnosno njegove promjene i dopune glasuju dvije trećine prisutnih redovnih članova SGVH.

Članak 26.
Glasovanje na zasjedanju Sabora je javno, osim ako Sabor ne odluči drukčije.
 

Članak 27.
Sabor nadzire rad tijela upravljanja i može ih u svako vrijeme opozvati.

UPRAVNI ODBOR 

Članak 28.
Upravni odbor je izvršno upravno tijelo koje obavlja poslove utvrđene ovim Statutom i predstavlja najviše tijelo upravljanja između dva zasjedanja Sabora.
Upravni odbor je za svoj rad odgovoran Saboru SGVH.
Upravni odbor održava sjednice po potrebi, a najmanje jednom u tri mjeseca.
 

Članak 29.
Upravni odbor, uključujući predsjednika, čini sedam članova. Upravni odbor na prijedlog predsjednika imenuje dopredsjednika, tajnika, blagajnika i predsjednika Tehničke komisije, iz svojih redova. Članovi Tehničke i ostalih komisija imenuju se po potrebi.

Članak 30.
Upravni odbor obavlja sljedeće poslove:
- utvrđuje prijedlog Statuta i drugih općih akata koje donosi Sabor;
- provodi i osigurava izvršenje općih akata i odluka Sabora;
- donosi akte koji nisu u nadležnosti Sabora;
- utvrđuje prijedlog planova i programa razvoja, te rada SGVH;
- donosi godišnji proračun SGVH;
- donosi odluke o provedbi praktičnog dijela Nastavnog plana i programa osposobljavanja i   stručnog usavršavanja i odluke o provedbi završnih ispita iz praktičnog dijela;
- donosi poslovnik o svom radu, ako je potrebno;
- izvješćuje gay porn pics o svom radu Sabor SGVH;
- donosi završni račun SGVH;
- utvrđuje iznos članarine ili drugih doprinosa članova;
- donosi pravilnik kojim se određuju minimalne cijene vodičkih usluga;
- predlaže materijale za zasjedanje Sabora;
- zaprima prijedloge i predlaže izbor počasnih članova te  odlučuje o njima;
- zaprima prijedloge za priznanja SGVH;
- zaprima izvješća o radu Tehničke komisije i drugih komisija te odlučuje o njima;
- brine se za materijalno-financijsko poslovanje SGVH;
- brine se celeb sex tapes za imovinu SGVH;
- zaprima pritužbe i po potrebi, pokreće postupak pred Sudom časti;
- na zahtjev vođenih osoba daje mišljenje u slučaju spora između vođenih osoba i članova SGVH;
- odlučuje o zaključivanju pravnih poslova između SGVH i trećih osoba;
- donosi upute i smjernice za obavljanje djelatnosti GV, VS, PV i IML.

- imenuje članove izaslanstva  ili predstavnike SGVH na međunarodnim skupovima;
- donosi poslovnike, pravilnike i smjernice rada;
- donosi odluku o udruživanju SGVH i imenovanju predstavnika;
- donosi odluku o stručnim izdavačkim i izvještajnim djelatnostima;
- odlučuje u drugim predmetima, koji po prirodi stvari, pripadaju nadležnostima izvršnih tijela.
 

Članak 31.
Članove Upravnog odbora bira Sabor na temelju liste kandidata koju predlaže predsjednik SGVH. U Upravni odbor mogu biti birani samo redovni članovi koji imaju stručnost i iskustvo na području gorskog vođenja. Mandat Upravnog odbora je četri godine.

Upravni odbor pravovaljano odlučuje ako je na sjednici prisutno više od polovice ukupnog broja njegovih članova.

Upravni odbor donosi odluke većinom glasova ukupnog broja prisutnih članova. U slučaju izjednačenog broja glasova, predsjednikov glas je odlučujući.

PREDSJEDNIK 

Članak 32.
Predsjednik SGVH je također i predsjednik Upravnog odbora SGVH.

Predsjednik SGVH je za svoj rad odgovoran saboru SGVH i bira se mandat od četiri godine.

Kandidat za predsjednika mora imati pisanu podršku najmanje
deset redovnih članova SGVH te dugogodišnje iskustvo u gorskom vođenju. 

Članak 33.
Predsjednik SGVH obavlja sljedeće poslove:

- predlaže dopredsjednika SGVH;

- vodi rad SGVH u skladu sa Statutom i drugim propisima, te odlukama Sabora i Upravnog odbora;
- zastupa i predstavlja SGVH;
- priprema, saziva i vodi sjednice Sabora i Upravnog odbora;
- utvrđuje sadržaj odluka i zaključaka Sabora i Upravnog odbora;
- potpisuje akte koje donose ili utvrđuju Sabor i Upravni odbor;
- usklađuje rad Sabora i drugih tijela;
- predlaže članove Upravnog odbora;
- predlaže članove Suda časti i njihove zamjenike;
- predlaže predsjednika i članove Tehničke komisije i drugih komisija;
- predlaže pravilnike, poslovnike i druge opće akte;
- vodi brigu o ugledu SGVH;
- obavlja druge poslove koje mu povjer buy clomid i Sabor i Upravni odbor.

Članak 34.
Predsjednika zamjenjuje i pomaže mu u radu dopredsjednik.

Mandat kamagra online dopredsjednika je četiri godine.

Članak 35.

Predsjednik, dopredsjednik i tajnik mogu zaključivati ugovore i druge pravne poslove na osnovu prethodnog odobrenja Upravnog odbora, a samostalno do vrijednosti određene odlukom Upravnog odbora.

Članak 36.
Predsjednik može biti razriješen dužnosti i prije isteka mandata na koji je izabran:
- na vlastiti zahtjev;
- ukoliko ne postupa u skladu s odlukama, zaključcima i uputama Sabora;
- ako djeluje protivno zakonima ili Statutu;
- ako svojim istupanjem i djelovanjem šteti ugledu SGVH;

- ako je pravomoćno osuđen za krivično djelo.


Odluku o razrješenju predsjednika donosi Sabor.

SUD ČASTI 

Članak 37.
Sud časti čine predsjednik i dva člana koje bira Sabor na mandat od četiri godine.

U slučaju nemogućnosti obavljanja dužnosti, članove Suda časti mogu zamijeniti izabrani zamjenici.

Sud časti vodi stegovni postupak i odlučuje o stegovnoj odgovornosti članova SGVH.

Članovi SGVH i članovi izabranih tijela SGVH su stegovno odgovorni za kršenje i neispunjavanje dužnosti.

O svome radu Sud časti vodi zapisnik koji se čuva trajno.
 

Članak 38.
Kršenjem i neispunjavanjem dužnosti smatra se kršenje zakona, etičkog kodeksa SGVH, ovoga Statuta i drugih općih akata SGVH.

Za kršenje i neispunjavanje dužnosti mogu se izreći sljedeće stegovne mjere:
- pismena opomena;
- isključenje iz SGVH.
 

Članak 39.
Pravilnikom o stegovnom postupku detaljno su razrađeni slučajevi kršenja i neispunjavanja dužnosti te izricanje stegovnih mjera.
 

Članak 40.
Pri izricanju stegovnih mjera uzimaju se u obzir sve okolnosti koje utječu na vrstu mjera, pogotovo teža kršenja i njihove posljedice, stupanj odgovornosti, prijašnji rad i ponašanje člana i moguće već izrečene stegovne mjere.

Stegovni postupak zastarijeva u roku od dvije godine od dana kršenja ili neispunjenja dužnosti.

Članak 41.
Stegovni postupak pokreće predsjednik SGVH, upućivanjem zahtjeva članu SGVH za očitovanjem na navode u zahtjevu u roku od 15 dana.

Predsjednik dostavlja Sudu časti zahtjev s očitovanjem člana, a ako se član nije očitovao na zahtjev u propisanom roku, predsjednik o tome obavješćuje Sud časti.
 

Članak 42.
U prethodnom postupku Sud časti utvrđuje je li došlo do kršenja ili neispunjavanja dužnosti. U slučaju pozitivnog zaključka, najmanje 8 dana prije usmene rasprave, poziva člana da pristupi Sudu časti.

Usmena rasprava se može održati i bez prisutnosti člana SGVH, ako je poziv uručen, a svoj izostanak nije opravdao ili se odrekne prava na usmenu raspravu i ostaje kod izjave date u odgovoru na zahtjev predsjednika SGVH o pokretanju stegovnog postupka. 

Članak 43.
Sud časti svoju odluku o izrečenoj stegovnoj mjeri dostavlja s obrazloženjem Upravnom odboru radi izvršenja i evidencije.

Evidencija o stegovnim mjerama se celebrity sextapes čuva trajno.
 

Članak 44.
Član SGVH kojemu je izrečena stegovna mjera može, u roku od 15 od dana dostave odluke Suda časti, na nju izjaviti žalbu. O žalbi odlučuje Sabor SGVH na svom prvom redovitom zasjedanju.

Odluka Sabora je konačna.

TAJNIK 

Članak 45. 

Tajnik je izvršno tijelo SGVH.

Tajnika predlaže predsjednik, a imenuje Upravni odbor na mandat od četiri godine. Za tajnika može biti imenovana osoba koja je redovni član SGVH i koja ispunjava druge uvjete utvrđene odlukom Upravnog odbora.

Tajnik je u svom radu samostalan.
 

Članak 46.
Tajnik obavlja sljedeće poslove:
- priprema materijale za Sabor, Upravni odbor, Tehničku komisiju i druge komisije;
- pomaže predsjedn buy generic nolvadex online iku u izvršavanju odluka, zaključaka i stavova;
- z
astupa SGVH;
- vodi ured SGVH;
- odlučuje, u granicama svojih ovlaštenja, o zaključivanju ugovora;
- odgovoran je za osiguranje uvjeta za rad Sabora, Upravnog odbora, Suda časti, Tehničke komisije i

drugih tijela;
- priprema i vodi evidencije.

-vodi popis članova SGVH

TEHNIČKA KOMISIJA I DRUGA STRUČNA TIJELA

Članak 47.
Tehnička komisija je stalno i samostalno stručno tijelo SGVH, koje svojom odlukom osniva Upravni odbor.

Predsjednik SGVH predlaže predsjednika Tehničke komisije, a bira ga Upravni odbor na dvije godine.

Djelokrug rada i sastav Tehničke komisije uređen je pravilnikom i odlukama koje na prijedlog predsjednika SGVH donosi Upravni odbor.

Tehnička komisija je odgovorna Upravnom odboru, a izvješća o njenom radu podnosi mu predsjednik Tehničke komisije.
 

Članak 48.
Za pripremu prijedloga i stručnu obradu pojedinih pitanja te za izvršavanje određenih zadataka, Upravni odbor može osnivati stalna ili privremena radna tijela.

Odlukom o imenovanju stalnih ili privremenih stručnih radnih tijela, Upravni odbor određuje njihove zadatke, način rada, sastav, trajanje mandata, kao i druga pitanja od značaja za njihov rad.
 

V.  MATERIJALNO-FINANCIJSKO POSLOVANJE SGVH 

Članak 49.
Materijalnu osnovu djelatnosti SGVH čini pokretna i nepokretna imovina nad kojom je SGVH stekao pravo vlasništva, odnosno nad kojom je stekao pravo vlasništva temeljem zakona, valjanog pravnog posla ili na drugi način u skladu sa zakonom.
 

Članak 50.
Radi provođenja svoje djelatnosti SGVH može stjecati prihode od:
- upisnina, članarina i drugih doprinosa članova SGVH;
- sredstava državnog proračuna za ostvarivanje programa javnih potreba;
- dotacija namijenjenih za ostvarivanje ciljeva SGVH od strane pravnih i fizičkih osoba;                             - projekata financiranih iz EU fondova i ministarstava RH;
- obavljanjem djelatnosti iz članka 11. ovog Statuta;
- donacija;
- sponzorstava;
- izdavačke i izvještajne djelatnosti;
- vlastitog trgovačkog društva;
- vlastite obrazovne ustanove;
- drugih izvora sukladno Zakonu
 

Članak 51.
SGVH raspolaže prihodima u okviru usvojenog financijskog plana.

Materijalno-financijsko poslovanje mora biti u skladu s propisima koji uređuju materijalno i financijsko poslovanje strukovnih udruga. 

Članak 52.
Za pravilnost materijalno-financijskog poslovanja odgovara blagajnik. Blagajnik priprema prijedlog godišnjeg proračuna i završnog računa.

Organizaciju i vođenje materijalno-financijskog poslovanja SGVH može povjeriti i nekoj drugoj pravnoj ili fizičkoj osobi, koja te poslove mora obaviti prema uputama blagajnika.
 

Članak 53.
Izvješća i druge akte o materijalno-financijskom poslovanju potpisuju blagajnik i predsjednik mobile teen porn SGVH.

Predsjednik SGVH i dopredsjednik su financijski nalogodavci.
 

Članak 54.
Imovinom SGVH upravlja Upravni odbor.
O kupoprodaji nekretnina odlučuje Sabor SGVH.

VI.  URED SGVH 

Članak 55.
Za obavljanje stručnih, administrativno-tehničkih i pomoćnih poslova SGVH, osniva se ured SGVH.
Ustrojstvo i način rada ureda SGVH određuje se općim aktom kojeg donosi Upravni odbor.
Obavljanje pojedinih stručnih poslova, SGVH može povjeriti nekoj drugoj stručnoj službi, organizaciji ili pojedincu, o čemu odluku donosi Upravni odbor.


VII.  black porn JAVNOST RADA 

Članak 56.
Rad SGVH je javan, a ostvaruje se pravodobnim dostavljanjem materijala za raspravu članovima SGVH.

Svaka službena obavijest o SGVH i njegovim članovima mora prije objave biti usvojena na sjednici Upravnog odbora.

Za ostvarivanje javnosti rada SGVH i davanje informacija odgovorni su predsjednik SGVH i glavni tajnik.

Javnost se može isključiti u slučaju postupanja po pojedinim pitanjima ili podacima, ako ih tijelo koje postupa proglasi tajnima. O isključenju javnosti, tijelo donosi posebnu odluku koju, na zahtjev, mora javno obrazložiti.
 

VIII.  PRESTANAK POSTOJANJA SGVH 

Članak 57.
SGVH može prestat mature milfs i postojati odlukom Sabora i u drugim slučajevima utvrđenima zakonom.
U slučaju prestanka rada temeljem odluke Sabora, Upravni odbor preuzima likvidaciju i određuje osobu ovlaštenu za provedbu postupka likvidacije (likvidatora), a Sabor odlučuje o imovini SGVH.
 

IX.  ZAVRŠNE ODREDBE 

Članak 58.
Nacrt promjena i dopuna Statuta utvrđuje Upravni odbor i upućuje na javnu raspravu članovima. Rok trajanja javne rasprave je 15 dana.

Svi opći akti SGVH uskladit će se s odredbama ovog Statuta u roku od 180 dana od dana njegovog stupanja na snagu.

Statut stupa na snagu danom donošenja.
 

Članak 59.
Danom stupanja na snagu ovoga Statuta prestaje važiti Statut donesen na sjednici Sabora dana 13.03.2007.
 

U Zagrebu, 17.12.2013. P R E D S J E D N I K

Željko Gobec, prof.